Rahandusministri 09.07.2012 määruse nr 34 „Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm“ lisa

VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI TEATISE VORM


Käesolevaga kinnitan, etНеверный Ввод

on viimase kolme majandusaasta jooksul1 saanud vähese tähtsusega abi alljärgnevas tabelis toodud mahus.

Vähese tähtsusega abi andja Vähese tähtsusega abi andmise otsuse kuupäev Vähese tähtsusega abi andmise siseriiklik õiguslik alus (nt seadus, määrus vms)

Vähese tähtsusega abi andmise EL õiguslik alus (komisjoni määrus (EÜ) nr 1998/2006 või (EL) nr 360/2012)

Vähese tähtsusega abi eesmärk (nt regionaalabi,  maantee-transpordi valdkonna toetamine, üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamine vms) Vähese tähtsusega abi vorm (nt toetus, sooduslaen, vms) Vähese tähtsusega abi summa2


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод


Неверный Ввод
Kokku

Неверный Ввод

 


Kuupäev


Неверный Ввод

Ettevõtja juhi nimi

Неверный Ввод

1 Viimaseks kolmeks majandusaastaks loetakse jooksvat majandusaastat ja sellele eelnevat kahte majandusaastat.
2 Vähese tähtsusega abi summa arvutatakse vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006 artikli 2 lõikele 3 või komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 artikli 2 lõikele 3.

 

Teie Email (*)

Неверный Ввод