Linna kommunikatsioonid

Maagaasi tarbimine

  2012 2013

Maagaas kokku, tuh.m³ 

sealhulgas:

11 894 9 519
elanikkond 2 784 2 900
tööstus 58 47
kommertstarbijad 1 830 1 986
kaugküte 6 400 3 700
elektritootmiseks 822 886
AS Eesti Gaas Narva müügiosakonna andmeil 

Gaasivõrgud

  2012 2013
Gaasivõrgu pikkus, km

sh:
64,2 83,8
kesksurve gaasivõrgu pikkus 27,1 27,3
madalsurve gaasivõrgu pikkus 37,1 37,1
AS Eesti Gaas Narva müügiosakonna andmeil


Elektrienergia tarbimine

   2012 2013 
Kogus(tuh.kWh) Klientide arv Kogus(tuh.kWh) Klientide arv

Elektrienergia kokku,

sh:

220 043 33 953 219 184 33 898
kodutarbijad 67 746 33 180 63 057 33 115
ettevõtted 152 297 773 156 127 783
OÜ VKG Elektrivõrgud
 

Elektriliinide pikkus

  2012 2013
Elektriliinide pikkus, km

sh: 
890   905
õhuliinide pikkus 409   409
kaabelliinide pikkus 481  496
OÜ VKG Elektrivõrgud  

 

Soojusenergia tarbimine  

  2012 2013
Tarbitud soojus, GWh 420 394
sh: elanikkond 308 296
ettevõtted 112 98
Soojustrasside pikkus, km 75 75
sh AS Narva Soojusvõrk omandis 29,5 33
AS Narva Soojusvõrk


Veevarustus, üldised näitarvud

  2012 2013
Linnale antud vesi (tuh m³) 3 785 4 086
Puhastatud heitvesi (tuh m³) 7 041 6 825
Abonentide arv: 
juriidilised isikud 229 235
korteriühistud 404 405
majaomanikud 565 575
Suurkliendid
Veetarve (tuh m³)  
Elanikkond 2 195 2 176
Narva-Jõesuu linn 156  155
Narva Gate OÜ 17   22
Kanalisatsioon (tuh m³)  
Elanikkond 2 287  2 268
Narva-Jõesuu linn 136 134
Narva Gate OÜ 40  46
AS Narva Vesi andmeil


Vee- ja kanalisatsioonivõrgud

  2012 2013

Veevõrk

Pikkus (km)

162 162
Kanalisatsioonivõrk

Pikkus (km)
280 280
AS Narva Vesi andmeil
Viimati muudetud Reede, 30 Mai 2014 11:37