Narva linna arengukava

Visioon

2024. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas, sest:

• Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.

• Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn.

• Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.

• Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile.

• Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.

• Narva - rahvusvahelise kõlapinnaga eri kultuuride kohtumispaik, mille arengumootoriks on rikkalik ja mitmekülgne kultuurielu, ettevõtlikud inimesed ning loovust toetav ja väärtustav keskkond.

Käesolev visioon on soovitav olukord, mida püüab kohalik omavalitsus käesoleva arengukava abil saavutada.

Missioon

Narva linna omavalitsuse missioon seisneb linna territooriumil linna elanikele ja selle külalistele ning turistidele võimalikult soodsate elamis- ja puhkamistingimuste tagamises.

Strateegilised eesmärgid

Strateegiliste eesmärkide saavutamine võimaldab kohalikul omavalitsusel täita oma missiooni ja realiseerida linna arenguvisiooni.

Strateegilised eesmärgid määratakse iga vastava arenguvisiooni osa jaoks eraldi, kuid nad käsitlevad probleemide lahendamisi integreeritult (majanduslikke, sotsiaalseid, keskkonnaalaseid jt probleeme integreeritud käsitlus).

Visiooni osa: kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks

Strateegiline eesmärk 1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele

Tegevussuund

1.1.1: luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur

Strateegiline eesmärk 1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud

Tegevussuund

1.2.1: muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks

1.2.2: soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist

Strateegiline eesmärk 1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused

Tegevussuund

1.3.1: viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega

1.3.2: arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur

1.3.3: parandada keskkonna olukorda

Strateegiline eesmärk 1.4: turismi arenguks on loodud tingimused

Tegevussuund

1.4.1: luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur

Strateegiline eesmärk 1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele

Tegevussuund

1.5.1: luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur

 

Visiooni osa: Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn

Strateegiline eesmärk 2.1: linna kuvand on arendatud

Tegevussuund

2.1.1: tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks

2.1.2: luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk

2.1.3: tõhustada avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööd

 

Visiooni osa: mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta

Strateegiline eesmärk 3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem

Tegevussuund

3.1.1: laiendada puudust kannatavatele isikutele osutatavate tugiteenuste spektrit

3.1.2: tagada sotsiaalselt kaitsmata isikute rehabiliteerimine ja sotsialiseerimine

3.1.3: viia sotsiaalasutuste materiaal-tehniline baas vastavusse tänapäeva nõuetega

3.1.4: arendada välja preventiivsed suunad

3.1.5: arendada välja tervishoiusüsteem

 

Visiooni osa: linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile

Strateegiline eesmärk 4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem

Tegevussuund

4.1.1: soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni tõstmise abil õpetamise kõrge tase

4.1.2: viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas tänapäeva nõuetega

4.1.3: soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus

4.1.4: toetada erivajadusega õppijate arengut

4.1.5: mitmeharulise huvikooli loomine gümnaasiumiastme õpilaste jaoks

 

Visiooni osa: Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem

Strateegiline eesmärk 5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused

Tegevussuund

5.1.1: luua tingimused uute töökohtade tekkimiseks

 

Visiooni osa: Narva -  rahvusvahelise kõlapinnaga eri kultuuride kohtumispaik, mille arengumootoriks on rikkalik ja mitmekülgne kultuurielu, ettevõtlikud inimesed ning loovust toetav ja väärtustav keskkond

Strateegiline eesmärk 6.1: linnas on kultuuri ja loovust väärtustav keskkond

Tegevussuund

6.1.1: arendada kultuuritegemise ja kultuuris osalemise võimalusi

Viimati muudetud Reede, 06 Märts 2020 10:24