Eelläbirääkimistega pakkumine (Äkke, Narva)

SA NARVA LINNA ARENDUS
kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise hoonestusõiguse seadmiseks
hoonestamata kinnistule aadressil:

KINNISTU aadressil Äkke, Narva
katastritunnus: 51103:005:0003
maa sihtotstarve: sihtotstarbeta maa 100%
pindala hoonestusõiguse seadmiseks: 15019 m2 (üldpind 208 245,0 m2)
aastatasu alghind 1 500,00 eurot
osavõtutasu 300 eurot
tagatisraha 750,00 eurot

Hoonestusõiguse seadmise lisatingimused:
• Hoonestusõigus hõlmab osa esiletoodud kinnistust pindalaga 15 019 m2, mis on märgitud Narva Linnavalitsuse 10.06.2020.a korralduses nr 369-k ja selle juurde lisatud ortofotol.

• Hoonestusõiguse seadmine toimub kahes etapis: a) peale pakkumuse edukaks tunnistamist toimub võlaõigusliku lepingu sõlmimine, b) peale kinnistu jagamist (eraldatakse kinnistust osa suurusega 15 019 m2) sõlmitakse asjaõiguslik leping.

• Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat arvates hoonestusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest. Hoonestajal on õigus pikendada hoonestusõiguse tähtaega 50 aasta võrra. Tähtaja pikendamisest tuleb kirjalikult teavitada Lepingu teist poolt hiljemalt 6 kuud enne hoonestusõiguse tähtaja möödumist.

• Hoonestusõiguse seadmine toimub enampakkumisel eelläbirääkimistega. Enampakkumise korraldamisel ja selle tulemuste kinnitamisel kohaldatakse Narva Linnavolikogu 27.08.2015.a määrusega nr 26 kinnitatud „Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise korda". Hoonestusõiguse aastatasu lõpphind määratakse eelläbirääkimistega enampakkumise tulemusel.

• Enampakkumise hindamiskriteeriumiks on pakkuja poolt pakutatavate investeeringute summa (edukaks tunnistatakse suurema investeeringutega pakkumus) ja hoonestusõiguse aastatasu (edukaks tunnistatakse suurema hoonestusõiguse tasuga pakkumus juhul, kui sama pakkuja pakub ka suuremat investeeringute summat).

• Hoonestaja on kohustatud peale hoonestusõiguse kandmist kinnistusraamatusse teostama hoonestusõiguse esemeks oleva maa-ala kinnistusraamatusse kandmiseks katastriüksusena vajalikke planeerimis- ja muid toiminguid oma kulul. Antud kulud arvestatakse investeerimiskohustuste summasse.

• Hoonestaja on kohustatud peale hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmist sõlmima Narva linnaga Planeerimisseaduse § 130 lg 1 ettenähtud halduslepingu detailplaneeringu koostamiseks ja kandma kõik detailplaneeringu koostamisega seotud kulud. Detailplaneeringu eesmärgiks on käesolevas kuulutuses määratud ehitiste ehitamisõiguse saamine. Detailplaneeringu koostamise kulusid arvestatakse investeerimiskohustuste summasse.

• Kõikide pädevate isikute ja asutuste poolt kooskõlastatud detailplaneeringu projekt peab olema esitatud Hoonestaja poolt kinnitamiseks Narva Linnavolikogule 24 kuu jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

• Ehitusprojekt peab olema kooskõlastatud kõikide pädevate isikute poolt ning esitatud Narva Linnavalitsusele ehitusloa saamiseks 30 kuu jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

• Hoonestaja on kohustatud ehitama 5 aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse oma kulul järgmised ehitised: veekeskus/spa-keskus 25 m ujulaga, kõik kompleksi funktsioneerimiseks vajalikud ehitised ja rajatised.

• Ehitised loetakse ehitatuks ning Hoonestaja kohustus ehitise püstitamisel loetakse täidetuks kasutusloa väljastamisel kohaliku omavalitsuse poolt.

• Pakkumusega pakutud investeeringute summa ei või olla vähem kui 3 mln eurot nimetatud katastriüksuse moodustamiseks, detailplaneeringu koostamiseks ja ehitiste ehitamiseks.

• Investeeringute kandmise kohustuse tähtaegselt mittetäitmise korral on Hoonestaja kohustatud maksma trahvi 30 000 euro ulatuses.

• Lepingus ükskõik millise kindlaksmääratud projekteerimise või rajatise püstitamise tähtaja rikkumise korral, sealhulgas detailplaneeringu kinnitamiseks esitamise tähtaja rikkumisel, on kinnistu Omanikul õigus nõuda lepingujärgse trahvi maksmist.

• Projekteerimise ja ehitiste püstitamise kulusid kinnistu Omanik Hoonestajale ei hüvita.

• Hoonestaja on kohustatud andma loa olemasolevate ning püstitavate tehnovõrkude omanikele täita remondi- ja korrashoiu kohustust ning mitte rikkuda kinnistul asuvaid tehnovõrke- ja rajatisi.

• Hoonestaja on kohustatud nõustuma reaalsete servituutide kindlaksmääramise või isikliku kasutusõigusega koormamisega avalikes huvides rajatavate tehnovõrkude ja rajatiste ehitamiseks ning remontimiseks tasuta.

• Hoonestaja on kohustatud oma kulul kindlustama Lepingu Eseme ja püstitavate rajatiste korrashoidmist ning hoidma rajatisi kasutuskõlblikus seisukorras kogu hoonestusõiguse perioodil.

• Hoonestaja on kohustatud kandma kõik avalik-õiguslikud kohustused ning maksma kõik Lepingu esemega seotud maksed ja maksud, sh kandma detailplaneeringu koostamisega seotud kulud.

• Hoonestajal ei ole õigust ilma Kinnistu omaniku loata koormata hoonestusõigust hüpoteegiga.

• Hoonestajal on õigus võõrandada hoonestusõigust ainult kinnistu Omaniku kirjalikul nõusolekul tingimusel, et hoonestusõiguse omandaja võtab üle kõik Omaniku ja Hoonestaja vahel sõlmitud võlaõiguslikud kokkulepped vastavalt hoonestusõiguse seadmise lepingule.

• Hoonestaja on kohustatud tagama juurdepääsu kinnistu Omanikule Lepingu tingimuste täitmise kontrolli teostamiseks ning esitama kinnistu Omanikule 5 tööpäeva jooksul kohustuste täitmist kinnitavad dokumendid vastavalt Omaniku ja Hoonestaja vahel sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingule.

• Hoonestaja poolt lepingujärgsete hoonestuskohustuste rikkumise korral vastavalt Lepingule (peale eespool kokkulepitud projekteerimise ja ehitiste püstitamise kohustust), Hoonestaja on kohustatud maksma trahvi 50% ulatuses maamaksustamishinnast.

• Trahvi tasumine ei vabasta Hoonestajat lepingujärgsete kohustuste täitmisest.

• Kui Hoonestaja ei täida hoonestusõiguse seadmise lepingus sätestatud tingimusi, on Omanikul õigus nõuda Hoonestajalt nõusolekut hoonestusõiguse kandmiseks omaniku nimele või temaga nimetatud isiku nimele asjaõigusseaduse § 2441 sätestatud korras Hoonestaja poolt kantud projekteerimise/ rajatiste püstitamise kulude hüvitamiseta.

• Hoonestusõiguse võõrandamisel on kinnistu Omanikul ostu eelõigus 2 kuu jooksul alates järgmisest päevast peale kirjaliku müügi teate kättesaamist.

• Hoonestusõiguse aastatasu maksab hoonestaja osadena kaks korda aastas, 1. juuliks ja 1. jaanuariks, järgneva perioodi eest ette. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise tähtaegu võib määrata (muuta) poolte kokkuleppel. Tasu maksmise kohustus algab hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

• Hoonestusõiguse aastatasu mittetasumisel või mittetähtaegsel tasumisel maksab hoonestaja tasumata summalt viivist 0,1% iga tasumisega viivitatud päeva eest.

Hoonestusõiguse pakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks tuleb esitada SA Narva Linna Arendus referendile asukohaga Linnuse 2 (II korrus), 20308 Narva, kuni 09.11.2020 kella 12:00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult kinnistu aadressi.

Pakkumise saab esitada tööpäevadel alates kella 10:00 kuni kella 12:00 ja alates kella 14:00 kuni kella 16:00.

Enampakkumine toimub 10.11.2020.a kell 14:00 Joaoru Rannahoone konverentsisaalis aadressil Linnuse tänav 2, Narva.

Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:
• andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, kontakttelefon, panga nimetus ja arvelduskonto number, isikut tõendava dokumendi koopia; juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress ja kontakttelefon, panga nimetus ja arvelduskonto number ning juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise ja hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise kohta);
• nõusolek sõlmida hoonestusõiguse seadmise leping kehtestatud tingimustel;
• sõnade ja numbritega kirjutatud arvuline pakkumissumma;
• pakkumuse esitamise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri, enampakkumisel osaleva juriidilise isiku puhul allkiri ja esindaja volitusi tõendav dokument.
• ehitise püstitamise tähtaeg (sh kinnistu jagamise ja detailplaneeringu koostamise ning kehtestamise tähtaeg), ehitusprojekti esitamise tähtaeg, ehitise valmisehitamise tähtaeg (ehitise valmisehitamise ajaks loetakse kasutusloa väljastamise aeg);
• tõendid selle kohta, et pakkuja on võimeline täitma eespoolnimetatud ehitamise kohustust, samuti tõendeid rahaallikate olemasolu kohta (nt pakkuja konto väljavõte või panga tõend, mis tõendab projekteerimiseks ja ehitamiseks vajaliku summa olemasolu või krediidiasutuse garantii või kolmanda isiku käendus/garantii koos kolmanda isiku konto väljavõttega/panga tõendiga, mis kinnitab kolmandal isikul vajalike rahaliste vahendite olemasolu või muud tõendid).
• arveldusarve number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Linna Arendus a/a nr EE432200221049605368, AS SEB Pank, hiljemalt 09.11.2020 kell 12:00.

Pakkuja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse hoonestusõiguse aastatasu tasumisel, teistele pakkujatele tagatisraha tagastatakse hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast võlaõigusliku hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimist või pakkumise nurjunuks tunnistamist.

Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül pakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Notariaalsete lepingute sõlmimisega kaasnevad kulud (notaritasu ja riigilõiv) kannab hoonestaja.

Eelläbirääkimistega pakkumisega seotud muude tingimustega saab tutvuda SA Narva Linna Arenduse kontoris aadressil: Linnuse 2, Narva (II korrus).

Küsimuste tekkimise korral palume pöörduda – See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , +37256607779.